Energizer-Vietnam

Đó là Positivenergy ™

Tác động tích cực là điều chúng tôi làm hàng ngày tại Energizer®. Từ việc tạo ra những loại pin tiên tiến nhất trên thế giới đến việc biến hành tinh trở thành một nơi xanh và sạch hơn, các hành động của chúng tôi đều dựa trên hiệu suất và trách nhiệm.

Đó là niềm tin truyền cảm hứng cho mọi người tại Energizer® làm nhiều hơn, làm tốt hơn và làm điều tốt. Đó là niềm tin vượt xa cả pin và đèn. Đó là niềm tin về việc lan tỏa năng lượng tích cực ra thế giới.